Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Loraine Birsak Ontwerp is een eenmanszaak die zich toespitst op het ontwerpen en ontwikkelen van digitale producten en diensten, een en ander in meest ruime zin.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Loraine Birsak Ontwerp tevens begrepen alle bij deze organisatie in dienst zijnde werknemers.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Loraine Birsak Ontwerp opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.4.

1.4 In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door Loraine Birsak Ontwerp en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, zoals het ontwerpen van (grafische) elementen, het ontwerpen van websites, webshops, applicaties, online sales tools, alsmede alle andere door Loraine Birsak Ontwerp ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Loraine Birsak Ontwerp en/of elke handeling van Loraine Birsak Ontwerp die een verbintenis met een derde tot gevolg heeft.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Loraine Birsak Ontwerp zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever(s).

 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders door Loraine Birsak Ontwerp aangegeven, is een aanbod van Loraine Birsak Ontwerp vrijblijvend en 30 dagen geldig.

3.2 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Loraine Birsak Ontwerp de aanvaarding van Opdrachtgever uitdrukkelijk bevestigt door middel van een Opdrachtbevestiging.

3.3 Elk aanbod is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Loraine Birsak Ontwerp en andere Opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Loraine Birsak Ontwerp onmogelijk wordt. Loraine Birsak Ontwerp is dan niet schadeplichtig.

3.4 Als Loraine Birsak Ontwerp Opdrachtgever een Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

3.5 Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Loraine Birsak Ontwerp maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Loraine Birsak Ontwerp die alsnog schriftelijk bevestigt.

 

Artikel 4. Uitvoering Diensten

4.1 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Loraine Birsak Ontwerp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Loraine Birsak Ontwerp worden verstrekt. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Loraine Birsak Ontwerp gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden.

4.2 Loraine Birsak Ontwerp heeft ter zake van de opdracht slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

4.3 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Loraine Birsak Ontwerp schriftelijk in gebreke te stellen. Loraine Birsak Ontwerp moet daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.4 Loraine Birsak Ontwerp heeft het recht Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Loraine Birsak Ontwerp niet nakomt.

4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Loraine Birsak Ontwerp gerechtigd een vermelding van haar werkzaamheden in de door haar geleverde diensten aan te brengen.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Loraine Birsak Ontwerp gerechtigd haar werkzaamheden voor Opdrachtgever te vermelden in haar portofolio. Deze vermelding kan een link naar de door Loraine Birsak Ontwerp geleverde dienst bevatten. Onder portofolio wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot de website van Loraine Birsak Ontwerp. 

 

Artikel 5. Domeinnamen

5.1 Indien een Dienst ertoe strekt dat Loraine Birsak Ontwerp voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt daarbij voorts het in dit artikel bepaalde.

5.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Loraine Birsak Ontwerp vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

5.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Loraine Birsak Ontwerp, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

5.4 Loraine Birsak Ontwerp is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Loraine Birsak Ontwerp.

5.5 Loraine Birsak Ontwerp heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen, wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

 

Artikel 6. Beschikbaarheid van (ondersteunende) systemen

6.1 Indien een Dienst geleverd wordt via systemen en/of netwerken van Loraine Birsak Ontwerp, zal Loraine Birsak Ontwerp zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot de door Loraine Birsak Ontwerp opgeslagen gegevens te realiseren.

6.2 Het bepaalde in artikel 6.1 is alleen van toepassing indien Loraine Birsak Ontwerp ten allen tijden een ‘Admin beheersprofiel’ heeft. Indien deze wordt verwijderd door de Opdrachtgever, vervallen de rechten die in artikel 6.1 aan de Opdrachtgever zijn toegekend.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, biedt Loraine Birsak Ontwerp geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid. Loraine Birsak Ontwerp heeft het recht om de systemen of netwerken geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Loraine Birsak Ontwerp is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

6.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Loraine Birsak Ontwerp, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Loraine Birsak Ontwerp, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Loraine Birsak Ontwerp zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

6.5 Indien naar het oordeel van Loraine Birsak Ontwerp hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Loraine Birsak Ontwerp of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Loraine Birsak Ontwerp gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom welke ingevolge de uitvoering van de Diensten ontstaan en daarvoor al bestonden uitsluitend bij Loraine Birsak Ontwerp dan wel bij door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken.

7.2 Indien enig recht van intellectueel eigendom op een Dienst wordt overgedragen van Loraine Birsak Ontwerp naar Opdrachtgever, behoudt Loraine Birsak Ontwerp een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de Dienst en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Loraine Birsak Ontwerp zal alleen in onderdelen uitleveren aan anderen.

7.3 Loraine Birsak Ontwerp behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

7.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Diensten.

7.5 Indien door Opdrachtgever aan Loraine Birsak Ontwerp verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Loraine Birsak Ontwerp in het kader van de overeenkomst.

7.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen heeft Loraine Birsak Ontwerp het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij het verrichten van Diensten voor Opdrachtgever. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de Diensten bij Opdrachtgever. Loraine Birsak Ontwerp zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

7.7 Opdrachtgever vrijwaart Loraine Birsak Ontwerp voor aanspraken van derden dat een Dienst inbreuk maakt op een recht van het intellectueel eigendomsrecht (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Loraine Birsak Ontwerp kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende Dienst. Loraine Birsak Ontwerp heeft geen onderzoeksplicht met betrekking tot bronmaterialen die door Opdrachtgever aan Loraine Birsak Ontwerp zijn verstrekt. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Loraine Birsak Ontwerp het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in Diensten na verloop van zes maanden na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

8.2 Indien het verrichten van Diensten door Loraine Birsak Ontwerp of door haar ingeschakelde derden of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van Loraine Birsak Ontwerp, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte facturen tot een maximum van 75% van het totale factuurbedrag.

8.3 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Loraine Birsak Ontwerp vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Loraine Birsak Ontwerp binnen twee maanden nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

8.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Loraine Birsak Ontwerp worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Loraine Birsak Ontwerp voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.

8.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Loraine Birsak Ontwerp worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, eigendom van Opdrachtgever zijn. Opdrachtgever vrijwaart Loraine Birsak Ontwerp voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met auteursrecht of plagiaat van verstrekte gegevens.

8.6 Loraine Birsak Ontwerp staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een door of namens haar verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 

Artikel 9. Honorering, kosten en betaling

9.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt de honorering van Diensten verleend door Loraine Birsak Ontwerp op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Loraine Birsak Ontwerp gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw en reis- en verzendkosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

9.2 Loraine Birsak Ontwerp zal alle directe kosten die in verband staan met het verlenen van de Diensten aan Opdrachtgever in rekening brengen. Onder directe kosten worden mede verstaan plug-ins en licenties. Indien de aanschaf van plug-ins en licenties noodzakelijk is, zal dit ten allen tijden in overleg met Opdrachtgever plaatsvinden. Plug-ins en licenties worden jaarlijks automatisch verlengd. Indien Opdrachtgever zijn lidmaatschap op licenties en plug-ins niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Loraine Birsak Ontwerp opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

9.3 Ondanks de in achtgenomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een Opdrachtgever, al dan niet gedurende de uitvoering van de Diensten, additionele wensen heeft die nog niet in het aanbod zijn opgenomen. Deze extra kosten worden, bovenop het in het aanbod afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

9.4 Indien er bij het opstellen van het aanbod bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te voorzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van een project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze achteraf worden opgenomen. Dit geschiedt in overleg met Opdrachtgever. De doorberekening van de werkelijke kosten vindt dan achteraf plaats.

9.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden Diensten die door Loraine Birsak Ontwerp in rekening worden gebracht op basis van het aantal gewerkte uren, achteraf gefactureerd.

9.6 Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, is Loraine Birsak Ontwerp gerechtigd de kosten van genoemde werkzaamheden in rekening te brengen. Loraine Birsak Ontwerp zal Opdrachtgever zoveel mogelijk tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

9.7 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

9.8 Indien Opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Loraine Birsak Ontwerp gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.9 In geval van betalingsverzuim is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Loraine Birsak Ontwerp ad 8% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.

9.10 Indien Loraine Birsak Ontwerp om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 9.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10. Opschorting of ontbinding

10.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst voortijdig op te zeggen, behoudens gewichtige redenen. Indien Opdrachtgever toch overgaat tot opzegging en Loraine Birsak Ontwerp zich genoodzaakt ziet die opzegging te accepteren, dient Opdrachtgever de schade – direct dan wel indirect – welke Loraine Birsak Ontwerp door deze beëindiging leidt, te vergoeden. Tevens is Opdrachtgever in dat geval 50% van het honorarium dat Loraine Birsak Ontwerp ingevolge de Overeenkomst nog zou toekomen verschuldigd, te vermeerderen met btw.

10.2 Indien de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan, is opzegging mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10.3 Loraine Birsak Ontwerp is gerechtigd de uitvoering van de Diensten per direct op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

10.4 Loraine Birsak Ontwerp is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Loraine Birsak Ontwerp kan worden gevergd.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Loraine Birsak Ontwerp, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

11.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Loraine Birsak Ontwerp zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in de systemen van Loraine Birsak Ontwerp en stakingen.

11.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

11.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Loraine Birsak Ontwerp overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Loraine Birsak Ontwerp heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

 

Artikel 12. Identiteit van Loraine Birsak Ontwerp

12.1 Loraine Birsak Ontwerp is in de KvK geregistreerd onder nummer 74442759. Loraine Birsak Ontwerp draagt het volgende btw-identificatienummer: NL204370668B01. Loraine Birsak Ontwerp is gevestigd aan het Atlasdreef 181 (3561AJ) Utrecht.

12.2 Loraine Birsak Ontwerp is te bereiken via +31 (0)0637199793. Per e-mail is Loraine Birsak Ontwerp bereikbaar via info@Loraine Birsak Ontwerp.nl.

 

Artikel 13. Bijzondere bepalingen

13.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de rechtsverhouding tussen Loraine Birsak Ontwerp en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die tussen Loraine Birsak Ontwerp en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.